Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 24.03.98, med endringer på årsmøte 03.06.99 og 28.06.00, og på representantskapsmøte i Bodø 27.11.01 og representantskapsmøte i Levanger 22.11.02 og på styremøte i Hammerfest 19.09.07 og pr korrespondanse 24.11.15. og på styremøte 20.1.16.

1. Formål
Norsk Gassforum et samarbeidsorgan av fylkeskommuner med formål å fremme bruk av naturgass, biogass og hydrogen for verdiskapning og bedre klima og miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Dette skal oppnås ved å arbeide for:

 • egnede rammevilkår for utvikling av næringen.
 • informasjon og kompetanse om naturgass, biogass og hydrogen som miljøvennlig råstoff og energikilde.
 • samarbeid og aktiv nettverksbygging med sikte på kompetanseoppbygging og teknologiutvikling.
 • internasjonalt samarbeid.

2. Medlemmer
Regionale gassutvalg/-stiftelser, fylkeskommuner og/eller kommuner i en region med, eller med planer om, ilandføring eller bruk av gass kan søke om medlemskap.
Det forutsettes at minst en fylkeskommune eller kommune er med i grupperingen.

3. Arbeidsform
Norsk Gassforum er et samarbeidsforum og skal arbeide med gass og gassrelaterte saker av nasjonal karakter og saker av felles interesse, gjennom samarbeid og kontakt med myndigheter, operatørselskap, industri og FOU-miljø.

4. Organisasjon

4.1. Styret

 • Norsk Gassforum ledes av et styre. Styret godkjenner årsmelding og regnskap, behandler budsjett og trekker opp retningslinjer for det videre arbeid.
 • Årsmelding og regnskap for foregående år skal behandles innen 31. mars.
 • Budsjett for neste år skal vedtas før årsskiftet.
 • Styret består av 1 representant med vararepresentanter utpekt fra hvert medlem og skal ha minst 4 møter i året.
 • Styremøter holdes så langt det er praktisk i tilknytning til arrangement i stifternes regioner.
 • Styret tar opp nye medlemmer, jfr. punkt 2.
 • Styret velger styreleder og nestleder. Vervene går på omgang mellom medlemmene og har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden for styreleder og nestleder følger for øvrig valgperioden for kommune og fylkestingsvalg. Valgmøtet holdes samtidig med styrets behandling av årsmelding og regnskap.
 • Det er ingen begrensing i funksjonstiden for styrets medlemmer eller varamedlemmer. Medlemmene kan bytte ut sine styrerepresentanter når de finner det nødvendig.
 • Styret og sekretariatet utformer i fellesskap arbeidsrutiner, herunder prosjektgjennomføring, organisering og finansiering.

4.2. Sekretariat
Sekretariatet består av en sekretær fra hvert av medlemmene. Hvert medlem kan oppnevne en vararepresentant for sekretæren.
Sekretærene har møterett i styret.
Sekretæren fra det medlem hvor styrets leder kommer fra er daglig leder for Norsk Gassforum. Daglig leder kan knytte til seg en sekretær. Alternativt kan det medlem hvor styrets leder kommer fra engasjere en daglig leder.
Daglig leder og sekretærene for medlemmene deltar i et nettverk og plikter å påta seg relevante oppgaver for det felles sekretariatet.

4.3. Økonomi
I utgangspunktet dekker medlemmene egne kostnader til drift. Felleskostnader deles likt mellom medlemmene. Det søkes om offentlige midler til drift og til gjennomføring av prosjekter. Offentlige tilskudd og bidrag fra prosjekt går til dekning av driftskostnader.
Sekretariatets møteutgifter i tilknytning til Norsk Gassforums møter dekkes av Norsk Gassforum. Styreleder dekker selv sine utgifter slik som øvrige styremedlemmer.

Sekretariatet har fullmakt til å foreta reiser og få dekket reisekostnader som synes nødvendige eller hensiktsmessige for å ivareta Norsk Gassforum oppgaver. Slike reiser avtales med styreleder og refereres i påfølgende styremøte.

5. Revisjon
Styret velger ved flertallsvalg revisor. Det er ikke begrensninger i antall perioder revisor kan gjenvelges.

6. Vedtektsendring
Styret behandler endringer i vedtektene. Vedtektsendringer krever at minst 2/3 av medlemmene stemmer for.

7. Oppløsning
Oppløsning av Norsk Gassforum krever tilslutning fra mer enn halvparten av medlemmene.