Hordaland fylkeskommune er ein av fylkets største arbeidsgjevarar med 4 374 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på om lag 5 520 millionar kroner (2010). Investeringsbudsjettet er i 2010 på 2 744 mill.kr., slik at totalbudsjettet kjem opp i 8 264 mill.kr.

Gjennom Vestlandsrådet samarbeider Hordaland fylkeskommune med Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkes- kommunar om å fremje felles saker nasjonalt og om utviklinga av landsdelen.

Hordaland fylkeskommune skal leggje til rette for ei god regional næringsutvikling, som sikrar sysselsetting og verdiskaping i alle delar av fylket. Det skjer m.a. gjennom tiltak for innovasjon og nyskaping, utvikling av samspelet mellom næringsliv og forsking, næringsliv og utdanning og tiltak for regionalt samarbeid om næringsutvikling og nyskaping. Oppgåver knytt til næring og næringsutvikling er lagt til næringsseksjonen.

Vis nettsted