Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom å:

  • utarbeide fylkesplan og delplaner med mål og retningslinjer for utviklingen i fylket
  • ha et overordnet ansvar for regional planlegging og tar oss av miljøfaglige oppgaver og ressursforvaltning
  • formidle kultur gjennom støtte til kunstnerisk virksomhet, idrett og frivillige organisasjoner, forvalte kulturminnevern og drive bokformidling
  • legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat
  • ha ansvar for samferdsel i fylket; fylkesveier, konsesjoner og tilskudd til lokal kollektivtransport, skoleskyss og transport av funksjonshemmede
  • ha internasjonalt engasjement, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, ved å lede og være deltaker i en rekke EU-prosjekt og på flere områder innen opplæring
  • Videregående opplæring

Regionalpolitisk pådriver
Fylkeskommunen har en viktig rolle som regionalpolitisk pådriver for en positiv og balansert utvikling i Rogaland. Fylkesplanen og delplaner viser strategier for å nå oppsatte mål for utviklingen i fylket. Gjennom Vestlandsrådet samarbeider Rogaland med Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om å fremme felles saker nasjonalt og om utviklingen av landsdelen.

Vis nettsted