Norsk Gassforum har fått tilskudd fra Transnova til prosjektet «LNG som drivstoff for jernbane»
Prosjektet skal belyse de klimamessige og økonomiske konsekvensene av å legge om til LNG
drift av våre ikke elektrifiserte jernbanestrekninger. Som partnere i prosjektet har
Norsk Gassforum fått med seg COWI, Østfoldforskning og CargoNet.
Prosjektet er en innledende studie for å vurdere mulighet for LNG drift på jernbanestrekninger som i dag driftes med diesellokomotiv. Hovedmålet er å kunne bedre klimaregnskapet for denne type jernbane uten å måtte gjøre de omfattende investeringer som en elektrifisering krever. Fordelene med naturgass i stedet for olje er åpenbare. Både utslipp av CO2 og NOx blir redusert og sot og partikler blir fjernet.

Prosjektet har som formål å undersøke muligheter for å benytte LNG som drivstoff på Nordlandsbanen. Prosjektet skal drøfte to hovedhypoteser:

• LNG vil gi signifikante klimabesparelser.
• LNG er økonomisk lønnsomt for selskapene som drifter tog på strekningen.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i Nordlandsbanen og vil kartlegge de utslipp som finnes fra dagens drift av dieseldrevne togsett. Vi vil vurdere hvilke type materiell (lokomotiv) som kan være mest aktuelle. Det vil bli gjort vurderinger i forhold til virkningsgrad, utslipp, kostnad og kjøremessige egenskaper. Vi vil innhente erfaring fra andre land som benytter LNG baserte togsett.

Det vil bli beregnet sammenlignbare utslipp fra togsett basert på Diesel og LNG drift. Dette vil kunne presenteres som alternative klimaregnskap.

Det vil bli gjort vurderinger på hvordan nødvendig infrastruktur for LNG kan etableres. Her vil vurdering av infrastruktur for tilførsel, lagring/terminal og fyllestasjoner være sentrale elementer.

Oppsummeringen av resultater fra klimamessige effekter, forsyningslogistikk og bedriftsøkonomiske konsekvenser vil bli satt inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi vil også trekke inn vurderinger knyttet til politisk vilje for denne type tiltak.

Norsk Gassforum har fått kr 200 000 i tilskudd fra Transnova til prosjektet som har en totalkostnad på kr 380 000.

LNG som drivstoff for Nordlandsbanen